Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van Thrill Media die bepaalde diensten of producten afneemt. De klant.
1.2 Overeenkomst: de overeenkomst of geaccepteerde offerte tussen Opdrachtgever en Thrill Media.
1.3 Thrill Media: opdrachtnemer, Thrill Media B.V. (KvK: 69373523).

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Thrill Media gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Thrill Media verrichte handelingen. Alle genoemde prijzen in offertes en facturen zijn excl. BTW.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Thrill Media, akkoord op een door Thrill Media gestuurde elektronische offerte, of het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Thrill Media en dat hij met (toepasselijkheid van) deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een tussen Thrill Media en Opdrachtgever gesloten (samenwerkings)overeenkomst prevaleert hetgeen in die (samenwerkings)overeenkomst is bepaald.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Thrill Media en Opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
3.2 De door Thrill Media gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Thrill Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk (per e-mail) zijn bevestigd door Thrill Media.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Thrill Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

4.1 Bij een overeenkomst waarbij sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodieke bedragen, geldt dat Thrill Media gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving (per e-mail) op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
4.2 Tariefswijziging kan te allen tijde plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Thrill Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4.3 Tenzij anders overeengekomen geldt bij het ontwikkelen van een marketingstrategie en/of productie van bijvoorbeeld campagnes een aanbetaling van minimaal 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Na het gereedkomen van het eindproduct wordt het restantbedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats na volledige betaling van alle openstaande facturen.
4.4 Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Thrill Media niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zullen in voorkomende gevallen niet terugbetaald worden aan Opdrachtgever, omdat deze beschouwd zullen worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Thrill Media.
4.5 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Reclames en/of bezwaren tegen de inhoud of hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.6 Reclames en of bezwaren in de zin van het voorgaande artikellid dienen binnen 7 dagen na respectievelijk (op)levering van de dienst(en) in kwestie respectievelijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Thrill Media te worden ingediend. Na het verstrijken van voornoemde termijn(en) wordt de Opdrachtgever geacht het werk c.q. de factuur te hebben goedgekeurd.
4.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 150,–. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridisch dienstverlener of incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke handelsrente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
4.8 Alle door Thrill Media genoemde prijzen op de website, op offertes en via de mail zijn altijd excl. BTW.
4.9 Zolang Thrill Media geen volledige betaling voor een opdracht heeft ontvangen, blijven de geleverde producties eigendom van Thrill Media en is er geen toestemming tot uitzending, verspreiding of andere vormen van openbaarmaking van de geleverde productie.
4.10 Commercials worden gebruikelijk met een afkoop (buy-out) van één jaar geleverd (per uitzendmedium). Bij gebruik na het eerste jaar of anders en/of meer dan overeengekomen heeft Opdrachtgever hieromtrent een meldingsplicht en zal Thrill Media een aanvullende (repeat-)fee in rekening brengen van ten minste 50%, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever verzuimt te melden dat het gebruik van de productie na één jaar wordt verlengd, behoudt Thrill Media zich het recht voor om iedere publicatie te laten verwijderen. Kosten en eventuele schade die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever, die daarnaast vergoeding voor rechthebbenden (zoals voice-overs en modellen) verschuldigd blijft.
4.11 Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Thrill Media niet gerechtigd een product van Thrill Media te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de Overeenkomst ofwel bij vertrekken van de Opdracht is kenbaar gemaakt. Voor elk gebruik van een product, waarvoor geen toestemming is verleend, komt Thrill Media een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.500,– (vijftienhonderd euro).
4.12 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Thrill Media veranderingen in het voorlopige of definitieve product aan te brengen.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het benodigde materiaal en de benodigde informatie/briefing en zorgt ervoor dat Thrill Media toegang heeft tot de systemen van Opdrachtgever als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
5.2 Opdrachtgever is gehouden de instructies van Thrill Media omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
5.3 Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
5.4 In het algemeen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het duidelijk aanleveren van de instructies om het project naar wens tot stand te laten komen en/of uit te laten voeren. Onduidelijke of onvolledige instructies kunnen het eindresultaat negatief beïnvloeden.
5.5 Opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor deugdelijke beveiliging van zijn netwerken, back-ups, website(s), social media-accounts, -pagina’s en profielen en wat dies meer zij.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Thrill Media zal zich altijd inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat, in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Voor zover noodzakelijk zal Thrill Media de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
6.2 Thrill Media zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Thrill Media neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat. Dit geldt ook voor advisering door Thrill Media.
6.3 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van een productie wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste proeven van de productie te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Thrill Media dient Opdrachtgever zijn goedkeuring telefonisch, schriftelijk of per e-mail te bevestigen.
6.4 Thrill Media is niet verantwoordelijk voor back-ups van bijvoorbeeld een website en/of social media-accounts, -pagina’s en/of -profielen bij een derde (hosting) partij. Thrill Media bewaart content zo lang als nodig en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en/of betrouwbaarheid van die dienst. Voor het terug laten zetten van content die op enigerlei wijze verloren mocht zijn gegaan en waar Thrill Media nog over beschikt, rekent Thrill Media aan opdrachtgever kosten door.
6.5 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Thrill Media steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
6.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Thrill Media het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.7 Indien Thrill Media op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Thrill Media namens Opdrachtgever offertes aanvragen.
6.8 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of documenten/content niet tijdig aan Thrill Media zijn verstrekt, heeft Thrill Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.9 Bij het uitvoeren van een project is overleg mogelijk via e-mail, telefoon, WhatsApp of face to face.
6.10 Aan geprognotiseerde bereikcijfers kunnen geen rechten ontleend worden door Opdrachtgever. Voor het realiseren van (online en offline) bereik, het (al dan niet als side effect) opbouwen van volgers op social media, het creëren van interactie op social media en ook voor publicatieposities en posities in Google (betaald en onbetaald) doet Thrill Media te allen tijde zijn uiterste best. Echter posities en volgers zijn nooit gegarandeerd, ook niet de eventueel afgegeven indicaties.
6.11 Thrill Media zal voor zover mogelijk aan Opdrachtgever inzicht geven in de bereikcijfers van geleverde Dienst, Publicatie en/of Productie middels rapportage. Metingen van (online)systemen Thrill Media zijn bindend. Op verzoek zal Thrill Media inzicht verschaffen in de gebruikte methodieken. Thrill Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van rapportage in geval van (technische) overmacht.

Artikel 7. Meerwerk

7.1 Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst of buiten anders overeengekomen diensten en/of producten vallen zijn meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Thrill Media gefactureerd.
7.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Thrill Media indien mogelijk Opdrachtgever tevoren schriftelijk (per e-mail) informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
7.3 Na het ondertekenen van een overeenkomst met Thrill Media, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos wijzigingen in de overeengekomen productie, het concept of getoonde mock-up door te (laten) voeren.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Thrill Media verplicht zich tot geheimhouding van de door Opdrachtgever aan haar verstrekte vertrouwelijke informatie, tenzij deze vooraf toestemming heeft verleend deze informatie uit te dragen.

Artikel 9. Duur overeenkomsten en buitengebruikstelling producten/diensten

9.1 Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
9.2 (Online) marketingsamenwerkingen worden aangegaan voor een bij de overeenkomst bepaalde periode, deze overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen niet tussentijds worden opgezegd. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen.
9.3 Thrill Media heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Thrill Media niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Thrill Media zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Thrill Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

10.1 Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
10.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Thrill Media derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Thrill Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
10.3 De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering van een product (mits afgesproken) een conceptversie. Inbegrepen is eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

Artikel 11. Intellectueel eigendom / kopieën

11.1 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht en het modelrecht, bijvoorbeeld op ontwerpen, concepten, adverenties, (ontwerp)schetsen, foto’s en videomateriaal en andere materialen of (elektronische) bestanden, komen toe aan Thrill Media, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Thrill Media daartoe bevoegd.
11.2 De door Thrill Media bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde creaties, concepten, mockups, adcopy’s, scripts, templates, frameworks en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Thrill Media.
11.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Thrill Media te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Thrill Media openbaar te maken of te verveelvoudigen.
11.4 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.
11.5 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Thrill Media van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Thrill Media sluit met haar Opdrachtgevers.
11.6 Alle door Thrill Media ontwikkelde producties, campagnes en/of concepten kunnen door Thrill Media voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
11.7 Thrill Media mag de naam en het logo/beeldmerk van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken. Ook mag het project/samenwerking worden uitgelicht voor promotie en/of publiciteit.
11.8 Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door of aan hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Thrill Media niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
11.9 Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Thrill Media jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens en het door Thrill Media geleverde product.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Indien Thrill Media aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personeel van Thrill Media en voor door Thrill Media ingeschakelde derden.
12.2 Thrill Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Thrill Media is uitgegaan van de door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3 Thrill Media is niet aansprakelijk voor ongeacht welke schade ook als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Thrill Media met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
12.4 Thrill Media maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Thrill Media is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
12.5 Thrill Media zal inloggegevens van websites, social media-accounts, -pagina’s en –profielen van Opdrachtgever en andere vertrouwelijke gegevens met de grootste zorg gebruiken en alle redelijke beveiligingsmaatregelen nemen. Mocht desondanks deze gevoelige informatie, op welke wijze dan ook, in handen van derden komen of vernietigd worden of op andere wijze betrokken zijn in een datalek, dan zal Thrill Media in redelijkheid doen wat mogelijk is om de gevolgen te beperken. Een ondanks de genomen technische en organisatorische maatregelen bij Thrill Media ontstaan datalek of een (andere) vorm van cybercriminaliteit (zoals bijvoorbeeld hacking, defacing, ransomware, virussen, password cracking, etc) maakt Thrill Media nimmer aansprakelijk.
12.6 Indien Thrill Media aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Thrill Media (tenzij sprake zou zijn van opzet of grove schuld zijdens Thrill Media) steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval (eventueel verhoogd met een eigen risico). Mocht de verzekering niet uitkeren, dan is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de totale factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst of alleen tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.7 Thrill Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die betrekking heeft op de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Thrill Media aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Thrill Media toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.8 Thrill Media is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
12.9 Opdrachtgever vrijwaart Thrill Media voor aanspraken van derden, waaronder de medewerkers van de Opdrachtgever.
12.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Thrill Media.
12.11 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Thrill Media te zijn ingediend (vervaltermijn).

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1 In geval van overmacht is Thrill Media gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Thrill Media deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
13.2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Thrill Media kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Thrill Media op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Thrill Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4 Indien Thrill Media tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Thrill Media gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
13.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Thrill Media gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
13.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Thrill Media, zal Thrill Media in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Thrill Media extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Thrill Media anders aangeeft.
13.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Thrill Media vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Thrill Media op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
13.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14. Diverse bepalingen

14.1 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen Thrill Media en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.
14.3 Thrill Media kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
14.4 Thrill Media heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
14.5 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder vooraf- gaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
14.6 Uw persoonsgegevens worden door Thrill Media gebruikt voor onder meer de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daar een geldige grondslag voor is in de zin van de AVG. Lees meer hierover in ons Privacybeleid.